FacebookPrivacybeleid en WBP


WBP Voorlichtingstekst

1. ALGEMENE INFORMATIE
Het doel van het Beleid inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens ("Beleid") is het bepalen van de voorwaarden met betrekking tot het verwerken, opslaan en delen van de persoonlijke gegevens die zijn verzameld van alle werknemers en gebruikers ("Gebruiker") die gegevens verstrekken ingangen in het Personeels- en personeelsbeheersysteem ("ZEOPS/Platform") dat wordt aangeboden op zeops.com ("Website"), eigendom van Zeta Global Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. ti. en gebruikt door ons bedrijf. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te verwerken door, onder alle omstandigheden, in overeenstemming met de wetgeving en te goeder trouw, met de bepaalde, expliciete en wettige doeleinden, in samenhang met de beoogde doeleinden en op een beperkte en terughoudende manier, en voor een termijn bepaald door de relevante wet of zoals vereist door de beoogde doeleinden.

2. GEGEVENSBEHEERDER
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen, geregistreerd, bijgewerkt en openbaar gemaakt/overgedragen aan derden zoals toegestaan door de wetgeving, ook geclassificeerd en verwerkt zoals gedefinieerd in WBP door zeops.com, handelend in de hoedanigheid van de gegevensbeheerder in het kader van hieronder uiteengezet.

3. VERWERKTE GEGEVENS
De gegevens die door de Gebruiker aan ZEOPS zijn verstrekt en/of van de Gebruikers zijn verkregen tijdens het gebruik van het Platform en die ook worden beschouwd als persoonsgegevens volgens de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens nr. 6698 (Wet nr. 6698) worden hieronder vermeld. Tenzij anders vermeld, betekent de verklaring "persoonlijke gegevens" de onderstaande definities als onderdeel van de algemene voorwaarden die zijn vastgelegd in het kader van het Beleid. Zeops verzamelt onderstaande gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt op de digitale omgeving in de fasen van het ledenaanmeldings- en betaalproces voor het betreffende pakket.

• Referenties zoals naam, achternaam, enz.
• Contactgegevens zoals een adres, werk- of persoonlijk e-mailadres, telefoonnummer, etc.
• Details over uw medische toestand, bloedgroep, strafblad, opleidingsstatus, certificaat en diploma-informatie, taalvaardigheden, training en capaciteiten, seminars en cursussen, computervaardigheden en soortgelijke gegevens die u hebt verstrekt tijdens het maken van uw persoonlijk dossier of in uw CV.
• Foto's, video-cv's, videobeelden die eigendom zijn van een echt persoon
• Algemene kennis en werkervaring (bedrijfsnaam, werkperiode, functieomschrijving)
• Wachtwoorden en soortgelijke beveiligings- en bedieningsdetails die worden gebruikt voor autorisatie en accounttoegang
• Bankgegevens
• Gebruiksinformatie product/dienst
• Procesbeveiligingsdetails
• Financiële informatie
• Zeops verkrijgt de details van de gebruikers over het gebruik van de website en het platform door de IP-informatie en signaalgegevens te loggen om de pagina's en locaties vast te leggen die worden gebruikt door cookies in te zetten, dit zijn de technische communicatiebestanden, en verzamelt ook de IP-informatie via de cookies om de gewoonten van gebruik en toegang tot de diensten die op het Platform worden aangeboden te bepalen.

4. DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING
De verzamelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt om de uitvoering van het personeelsbeleid te waarborgen, de neiging van de werknemers-/kandidatenprofielen voor de bedrijfsactiviteiten te bepalen en te evalueren, de schriftelijk, elektronisch en/of mondeling verstrekte informatie te verifiëren, na te gaan of de verantwoordelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving worden nageleefd, de commerciële en zakelijke strategieën specificeren en toepassen, binnen de reikwijdte van de voorwaarden en doeleinden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in de artikelen 5 en 6 van de WBP gericht op het uitvoeren van de operaties bedoeld voor inlichtingen, meten en het verhogen van onze servicekwaliteit, selectie, plaatsing en het bieden van werkgelegenheid in overeenstemming met de operationele doeleinden van ons bedrijf in de fysieke of elektronische omgeving. Bovendien kunnen dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt/opgeslagen om contact op te nemen met de Gebruikers of om de ervaring van de Gebruikers op het Platform te verbeteren (ontwikkeling van de huidige diensten, het creëren van nieuwe diensten en het leveren van diensten op maat); en ook gebruikt voor het uitvoeren van verschillende statistische evaluaties, het genereren van een database en het uitvoeren van marktonderzoeken als onderdeel van de Zeops-rapportage- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten zonder de inloggegevens van de Gebruiker vrij te geven. Bovendien worden, in lijn met het beoogde gebruik van het Platform, het gedrag van de Gebruikers op het platform verwerkt via een cookie, samen met de browserspecifieke informatie-eenheid genaamd User-Agent, toegangstijd, alle gebruikersinformatie en het koppelen van dergelijke informatie naar de externe technologische hulpmiddelen, het aantal bekeken pagina's, bezoekduur en doelvoltooiingsduur en -telling, en ook soortgelijke statistieken. Ons bedrijf zal de persoonlijke gegevens verwerken en delen met derden in overeenstemming met de artikelen 5 en 8 van de wet en/of afhankelijk van het bestaan van de voorwaarden in het relevante statuut zonder bovendien de toestemming van de gebruikers te vragen. De primaire omstandigheden waarin de persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers, worden hieronder aangegeven:

• Indien uitdrukkelijk bepaald door de wetgeving,
• Indien het voor een persoon wiens toestemming niet kan worden gevraagd wegens lichamelijke onmogelijkheden of wiens toestemming geen rechtsgeldigheid wordt verleend, verplicht is zichzelf of andere personen in leven te houden of de lichamelijke integriteit van zichzelf of van anderen te bewaren,
• Indien het nodig is om de persoonsgegevens te verwerken, mits deze verwerking rechtstreeks verband houdt met het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst,
• Als het verplicht is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen,
• Indien de persoonsgegevens door de Gebruiker openbaar zijn gemaakt,
• Indien de gegevensverwerking verplicht is tot vaststelling, gebruik of bescherming van een recht,


Zoals hierboven beschreven, zal het Platform cookies, IP en andere soortgelijke technologische, software, hardware, enz. tools gebruiken en de persoonlijke gegevens delen met de derde partijen binnen de gedefinieerde reikwijdte van dit beleid. De bovengenoemde technische communicatiebestanden zijn de kleine tekstbestanden die naar de browser worden gestuurd om in het hoofdgeheugen te worden opgeslagen. Het technisch communicatiebestand slaat de status- en voorkeursinstellingen van een website op en faciliteert daarbij het internetgebruik. Het technische communicatiebestand is ontworpen om statistische gegevens te verzamelen over hoeveel, voor welke doeleinden, hoe vaak en hoe lang de personen de internetwebsites gebruiken op basis van een tijdgebaseerde proportionering, en om de dynamische generatie van de advertenties en inhoud van de gebruikerspagina's op maat van de Gebruiker; daarom wordt het alleen voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt. Het technische communicatiebestand is niet ontworpen om andere persoonlijke gegevens van de hoofdgeheugeneenheid te verkrijgen. De meeste browsers zijn zo ontworpen dat ze het technische communicatiebestand accepteren; de gebruikers kunnen echter, als ze dat willen, altijd hun browserinstellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat de technische communicatie niet wordt geaccepteerd of om hen te waarschuwen wanneer het technische communicatiebestand wordt verzonden.

5. OPSLAGDUUR VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Om ons Bedrijf en de Gebruiker in staat te stellen te profiteren van het Platform en om de diensten te leveren die onder het Platform vallen, en voor de doeleinden die in dit beleid worden gespecificeerd, worden de persoonlijke gegevens die eigendom zijn van de Gebruikers bewaard zolang als de rechtsverhouding tussen de Gebruiker en ons Bedrijf wordt gehandhaafd, en ook gedurende 5 jaar nadat een dergelijke rechtsverhouding is beëindigd. Bovendien zullen de persoonlijke gegevens worden opgeslagen door ze te beperken tot de verwachte tijd voor het indienen van de nodige verdedigingen in het kader van het conflict en/of voor zolang als de verjaringstermijnen uiteengezet in het relevante statuut in geval van een mogelijk conflict tussen het Bedrijf en/of Gebruiker.

6. RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Volgens artikel 11 van de WBP met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u recht op;

• Ontdek of uw persoonsgegevens worden verwerkt,
• Informatie opvragen als uw persoonsgegevens zijn verwerkt,
• Leer de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en of dergelijke gegevens worden gebruikt zoals bedoeld,
• Ken de binnenlandse of internationale derde partijen aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven,
• Verzoek om correctie, indien de persoonsgegevens onvolmaakt of onnauwkeurig zijn verwerkt en verzoeken om respectievelijk de derden aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven op de hoogte te stellen van de correctie,
• Verzoek om verwijdering of verwijdering van de persoonlijke gegevens als de redenen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens zijn uitgesloten, hoewel ze zijn verwerkt in overeenstemming met WBP en de andere relevante bepalingen van de wet, en vraag om kennisgeving aan de derden aan wie de persoonlijke gegevens gegevens worden overgedragen over de verwijdering en/of verwijdering dienovereenkomstig,
• bezwaar te maken tegen eventuele nadelige resultaten die tegen u kunnen worden aangevoerd, aangezien de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen worden geanalyseerd,
• Verzoek om schadevergoeding als er verlies is geleden omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt

In dit verband dient u uw verzoek om gebruik te maken van uw voorgaande rechten op grond van artikel 13 van WBP "schriftelijk" of via andere methoden zoals uiteengezet door de Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens fysiek of elektronisch bij ons relevante bedrijf in te dienen. Om uw voorgaande rechten op te eisen, kunt u, door aan te geven van welk recht u gebruik wilt maken zoals gedefinieerd in artikel 11 van WBP, uw verzoek bij ons indienen via een aangetekende brief met ontvangstbewijs of via [email protected] via een e- mail samen met de benodigde gegevens voor uw inloggegevens en een verklaring aan de rechterkant die u wilt gebruiken. Het bedrijf kan aanvullende verificatiemethoden gebruiken (door een sms te sturen, u te bellen, enz.) om aan te geven of u de aanvraag hebt ingediend en zo uw rechten te beschermen, afhankelijk van de aard van uw aanvraag en de aanvraagmethode.


Probeer het Gratis
Wil je ZEOPS gratis uitproberen? Neem contact met ons op en ga direct aan de slag met het personeelsbeheersysteem dat op uw bedrijf is afgestemd.Geen creditcard nodig   Onbeperkte toegang tot alle functies